Ochrana osobných údajov - UPRATOVANIE

Prejsť na obsah
Zásady ochrany osobných údajov www.upratovanie-komplet.sk
Táto aplikácia zhromažďuje niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

Majiteľ a správca údajov
PELI Plus, s.r.o., Eszterházyovcov 713/8, Galanta, Slovenská rep.
Kontaktný e-mail vlastníka: info@upratovanie-komplet.sk

Typy zhromaždených údajov
Medzi typy osobných údajov, ktoré táto aplikácia zhromažďuje sama alebo prostredníctvom tretích strán, patria: e-mailová adresa; heslá; cookies; Údaje o použití; krstné meno; priezvisko; e-mail; rôzne typy údajov; Dáta komunikované počas používania služby; Fakturačné informácie; jedinečné identifikátory zariadenia pre reklamu (napríklad ID inzerenta Google alebo IDFA).
Úplné informácie o každom type zozbieraných osobných údajov sú uvedené v oddieloch týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetľujúcich textoch zobrazených pred zberom údajov.
Osobné údaje môže užívateľ voľne poskytovať alebo, v prípade údajov o používaní, automaticky zbierať pri používaní tejto aplikácie.
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť tejto aplikácii poskytovať jej služby. V prípadoch, keď táto Aplikácia konkrétne uvádza, že niektoré Údaje nie sú povinné, Užívatelia môžu tieto údaje nekomunikovať bez toho, aby to malo dopad na dostupnosť alebo fungovanie Služby.
Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka.
Akékoľvek použitie cookies - alebo iných sledovacích nástrojov - touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto aplikáciou slúži na účel poskytnutia služby vyžadovanej používateľom okrem akýchkoľvek iných účelov opísaných v tomto dokumente. a v Zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.
Používatelia zodpovedajú za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov vlastníkovi.

Režim a miesto spracovania údajov
Metódy spracovania
Majiteľ prijíma príslušné bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov.
Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a / alebo nástrojov s podporou IT podľa organizačných postupov a režimov, ktoré sa prísne vzťahujú na uvedené účely. V niektorých prípadoch môžu byť údaje okrem vlastníka prístupné aj určitým typom zodpovedných osôb, ktoré sa zaoberajú prevádzkou tejto aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne, správa systému) alebo externým stranám (ako sú tretie strany - Poskytovatelia technických služieb pre strany, poštoví operátori, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry) menovaní, ak je to potrebné, vlastníkom ako spracovatelia údajov. Aktualizovaný zoznam týchto strán môže byť kedykoľvek požiadaný vlastníkom.
Právny základ spracovania
Majiteľ môže spracovať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak platí jedno z nasledujúceho:
 • Používatelia dali súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže byť vlastníkovi povolené spracovávať osobné údaje dovtedy, kým užívateľ proti takémuto spracovaniu nebude mať námietky („opt-out“) bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo na akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov. To neplatí, ak sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú európske právne predpisy o ochrane údajov;
 • poskytnutie údajov je nevyhnutné na splnenie dohody s používateľom a / alebo na všetky jeho predzmluvné záväzky;
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej majiteľ podlieha;
 • spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi;
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana.
Vlastník v každom prípade pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracovanie, a najmä to, či poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.
Miesto
Dáta sa spracúvajú v kanceláriách vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania.
V závislosti od miesta používateľa môže prenos údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, ako je ich krajina. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracovania takýchto prenesených údajov, používatelia môžu skontrolovať časť obsahujúcu podrobnosti o spracovaní osobných údajov.
Používatelia majú tiež právo oboznámiť sa s právnym základom prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo s akoukoľvek medzinárodnou organizáciou riadenou medzinárodným verejným právom alebo zriadenou dvoma alebo viacerými krajinami, ako je napríklad OSN, ao bezpečnostných opatreniach, ktoré prijali. zo strany vlastníka na zabezpečenie svojich údajov.
Ak dôjde k takémuto prenosu, používatelia môžu zistiť viac kontrolou príslušných častí tohto dokumentu alebo sa opýtať vlastníka pomocou informácií uvedených v kontaktnej časti.
Retenčný čas
Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako to vyžaduje účel, pre ktorý boli zhromaždené.
Z tohto dôvodu:
 • Osobné údaje zozbierané na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi vlastníkom a používateľom sa uchovávajú až do úplného splnenia tejto zmluvy.
 • Osobné údaje zhromaždené na účely oprávnených záujmov vlastníka sa uchovávajú dovtedy, kým je to potrebné na splnenie týchto cieľov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním vlastníka.
Majiteľ môže mať možnosť uchovávať osobné údaje dlhšie obdobie, ak Užívateľ s takýmto spracovaním dá súhlas, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný. Okrem toho môže byť majiteľ povinný uchovávať osobné údaje dlhšie obdobie, kedykoľvek je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz orgánu.
Po uplynutí doby uchovávania sa osobné údaje vymažú. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov sa preto nemôžu vymáhať po uplynutí doby uchovávania.
Účely spracovania
Údaje týkajúce sa používateľa sa zhromažďujú, aby umožnili vlastníkovi poskytovať jeho služby, a tiež na tieto účely: kontaktovanie používateľa, registrácia a autentifikácia, prístup k účtom služieb tretích strán, Analytics, zobrazovanie obsahu z externých platforiem, spravovanie kontaktov a odosielanie správ, správa podpory a požiadaviek na kontakt, infraštruktúra hostingu a backendu, zacielenie na remarketing a správanie, monitorovanie infraštruktúry, spracovanie platieb, správa užívateľských databáz, obchodná príslušnosť, správa značiek, interakcie s externými sociálnymi sieťami a platformami, prenos údajov mimo EÚ, Interakcia so živými chatovacími platformami, Interakcia s platformami zberu údajov a inými tretími stranami, Reklama,Správa webových konferencií a telefonovania online a testovania výkonnosti a obsahu (testovanie A / B).
Používatelia môžu nájsť ďalšie podrobné informácie o týchto účeloch spracovania ao konkrétnych osobných údajoch použitých na každý účel v príslušných oddieloch tohto dokumentu.
Táto aplikácia si vyžaduje povolenia na Facebooku
Táto aplikácia môže požadovať určité povolenia Facebook, ktoré jej umožňujú vykonávať akcie s používateľským účtom Facebook a získavať z nich informácie vrátane osobných údajov. Táto služba umožňuje tejto aplikácii pripojenie k účtu používateľa na sociálnej sieti Facebook, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc.
Ďalšie informácie o nasledujúcich povoleniach nájdete v dokumentácii k povoleniam na Facebooku a v pravidlách ochrany osobných údajov na Facebooku .
Vyžadujú sa tieto povolenia:
Základné informácie
V predvolenom nastavení to zahŕňa určité údaje používateľa, ako napríklad ID, meno, obrázok, pohlavie a ich miestne nastavenie. K dispozícii sú aj určité pripojenia používateľa, napríklad priatelia. Ak Používateľ zverejnil viac svojich údajov, bude k dispozícii viac informácií.
E-mail
Poskytuje prístup k primárnej e-mailovej adrese používateľa.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje sa zhromažďujú na tieto účely a využívajú tieto služby:
Zásady ochrany osobných údajov Facebook
Zásady ochrany osobných údajov Twitter
Nastavenie reklám Twitter
Zásady ochrany osobných údajov Livechat
Zásady ochrany osobných údajov PayPal

Zásady ochrany osobných údajov Google
Odhlásenie z nástroja Google Analytics
Nastavenie reklám Google
Zásady ochrany osobných údajov Sendinblue
Zásady ochrany osobných údajov Zapier

Zásady ochrany osobných údajov AddThis
Zásady ochrany osobných údajov TotalMoney
Odmietnutie Cookie pomocou
Network Advertising Initiative
Zásady ochrany osobných údajov Adobe

Ďalšie informácie o osobných údajoch
Práva používateľov
Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa svojich údajov spracovávaných vlastníkom.
Používatelia majú najmä právo vykonávať tieto činnosti:
 • Kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov.
 • Námietky proti spracovaniu ich údajov. Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na inom právnom základe ako na základe súhlasu. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti nižšie.
 • Prístup k ich údajom. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či údaje spracováva vlastník, získať informácie o určitých aspektoch spracovania a získať kópiu údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 • Overte a hľadajte opravu. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedzte spracovanie svojich údajov. Používatelia majú právo za určitých okolností obmedziť spracovanie svojich údajov. V takom prípade nebude vlastník spracovávať údaje na žiadne iné účely ako na ich uloženie.
 • Nechajte svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú právo za určitých okolností žiadať výmaz svojich údajov od vlastníka.
 • Prijať svoje údaje a nechať ich preniesť na iného kontrolóra. Používatelia majú právo prijímať svoje údaje v štruktúrovanom v bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a ak je to technicky uskutočniteľné nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť na iného kontrolóra. Toto ustanovenie sa uplatňuje za predpokladu, že údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, a že spracovanie je založené na súhlase používateľa, na zmluve, ktorej je užívateľ súčasťou alebo na základe svojich predzmluvných záväzkov.
 • Podajte sťažnosť. Používatelia majú právo obrátiť sa na príslušný orgán na ochranu údajov.
Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu
Ak sa osobné údaje spracúvajú pre verejný záujem, pri výkone úradného orgánu vlastníka, alebo na účely legitímnych záujmov, ktoré vlastník sleduje, môžu používatelia namietať proti takémuto spracovaniu poskytnutím dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou a zdôvodnením námietku.
Používatelia musia vedieť, že ak sa však ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať, a to bez udania dôvodu. Ak sa chcete dozvedieť, či vlastník spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu, používatelia sa môžu obrátiť na príslušné oddiely tohto dokumentu.
Ako tieto práva vykonávať
Akékoľvek žiadosti o uplatnenie práv používateľa môžu byť smerované na vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a majiteľ ich bude riešiť čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.
Zásady používania súborov cookie
Táto aplikácia používa cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac a získať podrobné informácie o cookies, môže sa používateľ obrátiť na Zásady používania cookies .
Dodatočné informácie o zbere a spracovaní údajov
Žaloba
Osobné údaje používateľa môžu byť použité na právne účely vlastníkom na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho použitia tejto aplikácie alebo súvisiacich služieb.
Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od vlastníka sa môže požadovať zverejnenie osobných údajov na žiadosť orgánov verejnej moci.
Dodatočné informácie o osobných údajoch používateľa
Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto aplikácia poskytnúť používateľovi na požiadanie ďalšie a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.
Systémové denníky a údržba
Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky), na tento účel používajú iné osobné údaje (napríklad IP adresu).
Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadách
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov je možné kedykoľvek požadovať od majiteľa. Prečítajte si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.
Ako sa vybavujú žiadosti „Nesledovať“
Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“.
Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, dodržiava požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov
Majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov tak, že na tejto stránke a prípadne v rámci tejto aplikácie upozorní svojich používateľov a / alebo - pokiaľ je to technicky a právne možné - zaslanie oznámenia používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií k dispozícii majiteľovi. Dôrazne sa odporúča túto stránku často kontrolovať podľa dátumu poslednej úpravy uvedenej v dolnej časti.

V prípade, že zmeny ovplyvnia spracovateľské činnosti vykonávané na základe súhlasu Užívateľa, Majiteľ v prípade potreby získa nový súhlas od Užívateľa.
Posledná aktualizácia: 21.9.2019
Spoločnosť PeliPlus je hostiteľom tohto obsahu a zhromažďuje iba osobné údaje nevyhnutne potrebné na jeho poskytnutie.
Návrat na obsah